Warunki najmu Wypożyczalni ASTER

Prosimy zapoznać się z Regulaminem

Wypożycz auto na weekend, otrzymasz Rabat.

 1. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat, posiada prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 2 lat.
 2. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania, chyba że zostanie to uzgodnione z wypożyczalnią.
 3. Okres najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu osobie wskazanej w protokóle zdawczo-odbiorczym.
 4. Doba wynajmu trwa 24 godziny. Przedłuzenie najmu bez uzgodnienia z wypozyczalnią skutkuje karą 500 zł i naliczeniem 200 zł za kazdą kolejną dobę wykraczającą poza okres wynajmu.
 5. Każde przedłużenie okresu wypożyczenia musi być skonsultowane z wypożyczalnią przed upływem 24 godzin od deklarowanego zwrotu samochodu.
 6. Wypożyczalnia uznaje samochód za skradziony i powiadamia Policję po 12 godzinach po terminie zwrotu pojazdu określonym w umowie najmu, z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikającymi :
  • pokrycia kosztów związanych z odzyskaniem pojazdu,
  • obciążenie najemcy za straty z powodu przedłużenia najmu.
 7. Wcześniejsze zwrócenie pojazdu przed wyznaczonym w umowie terminem skutkuje przepadkiem kwoty za niewykorzystany czas najmu.
 8. W przypadku unieruchomienia pojazdu, wynajmujący zapewni Najemcy pojazd zastępczy możliwie najbliższej klasy lub zwróci Najemcy opłatę za niewykorzystany okres wynajmu i kaucję.
 9. W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego ( ważne prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC).
 10. W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą:
  1. zamykanie pojazdu po wyjściu z samochodu;
  2. nie udostępnianie kluczyków samochodu osobom trzecim;
  3. nie pozostawianie dowodu rejestracyjnego w pojeździe;
  4. nie dokonywanie przeróbek, napraw bez zgody wypożyczalni;
  5. pozostawianie samochodu w bezpiecznym miejscu.
 11. Najemca zobowiązany jest do zwrotu czystego pojazdu z pełnym zbiornikiem, w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata równa dwukrotności ilości brakujacego paliwa zgodnie z obowiazującą w miejscu i czasie średnią ceną paliwa.
 12. Najemca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji pojazdu podczas użytkowania.
 13. Zabrania się przemieszczanie wynajetego pojazdu po za granice RP wymagana jest zgodya wypożyczalni. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Najemca zapłaci 500 zł za kazdy dzień przebywania pojazdu po za granicami RP. Wszelkie koszty ewentualnych napraw, holowania, dodatkowego ubezpieczenia pojazdu po za granicami RP pokrywa Najemca.
 14. Opłata za wynajm i kaucja pobierana jest przed wynajmem pojazdu.
 15. Zabrania sie przekraczania dopuszczalnej ładowności, palenia tytoniu w samochodzie, przewożenia zwierząt bez specjalnego pojemnika, oklejania pojazdu, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zakazanych polskim prawem.
 16. W przypadku wypadku lub kradzieży Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie wypożyczalni i postępowaniu według otrzymanych instrukcji.
 17. W przypadku gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub jego stan nie bedzie odpowiadał normalnej eksploatacji. Najemca zapłaci Wynajmujacemu odszkodowanie bedace równowartoscią poniesionej przez niego szkody.
 18. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu Najemca zostanie obciązony kwotą 1000 zł z wyjatkiem skody octavi i citroena elysse gdzie kwota wynosi 2500 zł.
 19. W sytuacji gdy Najemca kierował samochodem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem niedozwolonych środków i doszło do uszkodzenia wynajmowanego samochodu - ponosi całkowity koszt naprawy.
 20. W sytuacji zagubienia przez Najemcę dowodu rejestacyjnego pojazdu lub polisy ubezpieczeniowej, ponosi on odpowiedzialność kosztowa w wysokości 500,00 zł.
 21. Brak kluczyka, pilota, radia, panelu w/g cennika autoryzowanego serwisu +10% marży.
 22. Zwrot pojazdu ze znacznym zabrudzeniem tapicerki lub wnętrza - opłata 200,00zł.
 23. Brak części wyposażenia lub dokonaie przeróbek czy zmain bez zgody wypożyczalni - opłata w/g cennika autoryzowanego serwisu+10% marży.
 24. Najemca zobowiązuje sie do składania oświadczeń, wyjaśnień na potrzeby likwidacji szkód o które wystąpi ubezpieczyciel.
 25. Przypadki sporne roztrzygnie Sąd Miasta Lublin.
 26. Umowę wynajmu sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.